US

Emily Liu
Emily Liu

Chief Executive Officer/Founder

Bo Yang
Bo Yang

Chief Financial Officer

Xinmo Chen
Xinmo Chen

Chief Operational Officer

Shuman Chen
Shuman Chen

Chief Operating Officer

Daizo Argonza
Daizo Argonza

Volunteer

CN

Zaim Liu
Zaim Liu

Co-President

Eric Feng
Eric Feng

Co-President