US

Bo Yang
Bo Yang

Chief Executive Officer

Xinmo Chen
Xinmo Chen

Chief Operating Officer

Shuman Chen
Shuman Chen

Chief Financial Officer

William Kim
William Kim

Secretary

Emily Liu
Emily Liu

Manager

Jackie Wang
Jackie Wang

Chief Technology Officer

Daizo Argonza
Daizo Argonza

Volunteer

CN

Zaim Liu
Zaim Liu

Co-President

Eric Feng
Eric Feng

Co-President