US

Xinmo Chen
Xinmo Chen

Chief Executive Officer

Shuman Chen
Shuman Chen

Chief Operating Officer

Emily Liu
Emily Liu

Chief Financial Officer

Bo Yang
Bo Yang

Co-Founder

Daizo Argonza
Daizo Argonza

Volunteer

CN

Zaim Liu
Zaim Liu

Co-President

Eric Feng
Eric Feng

Co-President